Tập đoàn Đất Xanh

Block A1 Tầng 3->17

[ Click vào căn hộ xem chi tiết ]
Xem Chú Thích

GHI CHÚ

 • A1-01; A1-02; A1-03; A1-26; A1-27; A1-28 [ Diện tích: 57.72 m2 ]

 • A1-06; A1-07; A1-12; A1-17; A1-22; A1-23; A1-31; A1-32 [ Diện tích: 57.72 m2 ]

 • A1-08; A1-09; A1-14; A1-15; A1-20; A1-21 [ Diện tích: 57.72 m2 ]

 • A1-04; A1-25 [ Diện tích: 69.32 m2 ]

 • A1-05; A1-24 [ Diện tích: 69.32 m2 ]

 • A1-10; A1-19 [ Diện tích: 76.56 m2 ]

 • A1-12A; A1-16; A1-30; A1-33 [ Diện tích: 52.81 m2 ]

 • A1-29; A1-34 [ Diện tích: 45.57 m2 ]

 • A1-11; A1-18 [ Diện tích: 62.19 m2 ]

A1 - 01
A1 - 02
A1 - 03
A1 - 26
A1 - 27
A1 - 28
A1 - 09
A1 - 08
A1 - 14
A1 - 15
A1 - 20
A1 - 21
A1 - 06
A1 - 07
A1 - 12
A1 - 17
A1 - 22
A1 - 23
A1 - 31
A1 - 32
A1 - 10
A1 - 19
A1 - 05
A1 - 24
A1 - 34
A1 - 29
A1 - 04
A1 - 25
A1 - 13
A1 - 16
A1 - 33
A1 - 30
A1 - 11
A1 - 18

Block A1 Tầng 18

[ Click vào căn hộ xem chi tiết ]
Xem Chú Thích

GHI CHÚ

 • A1-01; A1-02; A1-03; A1-26; A1-27; A1-28 [ Diện tích: 57.72 m2 ]

 • A1-06; A1-07; A1-12; A1-17; A1-22; A1-23; A1-31; A1-32 [ Diện tích: 57.72 m2 ]

 • A1-08; A1-09; A1-14; A1-15; A1-20; A1-21 [ Diện tích: 57.72 m2 ]

 • A1-04; A1-25 [ Diện tích: 69.32 m2 ]

 • A1-05; A1-24 [ Diện tích: 69.32 m2 ]

 • A1-10; A1-19 [ Diện tích: 76.56 m2 ]

 • A1-12A; A1-16 [ Diện tích: 52.81 m2 ]

 • A1-29+30; A1-33+34 [ Diện tích: 98.32 m2 ]

 • A1-11; A1-18 [ Diện tích: 62.19 m2 ]

A1 - 01
A1 - 02
A1 - 03
A1 - 26
A1 - 27
A1 - 28
A1 - 09
A1 - 08
A1 - 14
A1 - 15
A1 - 20
A1 - 21
A1 - 06
A1 - 07
A1 - 12
A1 - 17
A1 - 22
A1 - 23
A1 - 31
A1 - 32
A1 - 10
A1 - 19
A1 - 05
A1 - 24
A1 - 33 + 34
A1 - 29 + 30
A1 - 04
A1 - 25
A1 - 13
A1 - 16
A1 - 11
A1 - 18
Block A1 Block A2 Block A3 Block B
a1
a2
a3
b
block

bg-1 bg-2 bg-3 bg-4 bg-5