Tập đoàn Đất Xanh

Block A2

[ Click vào căn hộ xem chi tiết ]
Xem Chú Thích

GHI CHÚ

  • A2-05; A2-06; A2-09; A2-10; A2-13; A2-14 [ Diện tích: 59.33 m2 ]

  • A2-01; A2-02; A2-17; A2-18; A2-20; A2-21 [ Diện tích: 59.33 m2 ]

  • A2-07; A2-12 [ Diện tích: 54.33 m2 ]

  • A2-04; A2-15 [ Diện tích: 71.55 m2 ]

  • A2-08; A2-11 [ Diện tích: 59.33 m2 ]

  • A2-19; A2-22 [ Diện tích: 59.33 m2 ]

  • A2-03; A2-16 [ Diện tích: 71.55 m2 ]

A2 - 16
A2 - 03
A2 - 15
A2 - 04
A2 - 17
A2 - 18
A2 - 20
A2 - 21
A2 - 01
A2 - 02
A2 - 14
A2 - 13
A2 - 10
A2 - 09
A2 - 06
A2 - 05
A2 - 19
A2 - 22
A2 - 12
A2 - 07
A2 - 11
A2 - 08
Block A1 Block A2 Block A3 Block B
a1
a2
a3
b
block

bg-1 bg-2 bg-3 bg-4 bg-5