Tập đoàn Đất Xanh

Block A3

[ Click vào căn hộ xem chi tiết ]
Xem Chú Thích

GHI CHÚ

  • A3-09; A3-10; A3-13; A3-14; A3-17; A3-18 [ Diện tích: 59.33 m2 ]

  • A3-02; A3-03; A3-05; A3-06; A3-21; A3-22 [ Diện tích: 59.33 m2 ]

  • A3-11; A3-16 [ Diện tích: 54.33 m2 ]

  • A3-08; A3-19 [ Diện tích: 71.55 m2 ]

  • A3-12; A3-15 [ Diện tích: 59.33 m2 ]

  • A3-01; A3-04 [ Diện tích: 59.33 m2 ]

  • A3-07; A3-20 [ Diện tích: 71.55 m2 ]

A3 - 08
A3 - 19
A3 - 07
A3 - 20
A3 - 09
A3 - 10
A3 - 13
A3 - 14
A3 - 17
A3 - 18
A3 - 06
A3 - 05
A3 - 03
A3 - 02
A3 - 22
A3 - 21
A3 - 04
A3 - 01
A3 - 11
A3 - 16
A3 - 12
A3 - 15
Block A1 Block A2 Block A3 Block B
a1
a2
a3
b
block

bg-1 bg-2 bg-3 bg-4 bg-5