Tập đoàn Đất Xanh

Block B

[ Click vào căn hộ xem chi tiết ]
Xem Chú Thích

GHI CHÚ

 • B-12; B-15; B-16; B-22; B-23; B-27; B-28 [ Diện tích: 64.20 m2 ]

 • B-01; B-04; B-05 [ Diện tích: 64.20 m2 ]

 • B-09; B-10; B-12A; B-14; B-17; B-18; B-20; B-21; B-24 [ Diện tích: 64.20 m2 ]

 • B-07 [ Diện tích: 91.46 m2 ]

 • B-19 [ Diện tích: 70.61 m2 ]

 • B-25 [ Diện tích: 69.83 m2 ]

 • B-02; B-03; B-06 [ Diện tích: 64.20 m2 ]

 • B-29 [ Diện tích: 44.67 m2 ]

 • B-08 [ Diện tích: 76.98 m2 ]

 • B-26 [ Diện tích: 68.81 m2 ]

 • B-11 [ Diện tích: 58.70 m2 ]

B1 - 25
B1 - 24
B1 - 21
B1 - 20
B1 - 18
B1 - 17
B1 - 14
B1 - 13
B1 - 10
B1 - 09
B1 - 23
B1 - 22
B1 - 16
B1 - 15
B1 - 12
B1 - 27
B1 - 28
B1 - 19
B1 - 08
B1 - 26
B1 - 11
B1 - 07
B1 - 29
B1 - 01
B1 - 04
B1 - 05
B1 - 02
B1 - 03
B1 - 06
Block A1 Block A2 Block A3 Block B
a1
a2
a3
b
block

bg-1 bg-2 bg-3 bg-4 bg-5